Organizácia s Osobitným konzultatívnym štatútom v Hospodárskej a sociálnej rade OSN

New York, 21. júla/8. augusta 2022. Žilinské občianske združenie Servare et Manere získalo ako vôbec druhá organizácia v histórii Slovenskej republiky osobitný konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC). Výbor OSN pre mimovládne organizácie 21. júla 2022 odporučil plenárnemu zasadnutiu ECOSOC Servare et Manere prideliť Osobitný konzultatívny štatút. Celkovo bolo na viacerých zasadnutiach posudzovaných 266 mimovládnych organizácií z celého sveta. Po schválení a získaní štatútu bolo Servare et Manere zapísané do príslušného registra, čo 8. augusta organizácii potvrdil Wook-Jin Chang, vedúci Výboru pre mimovládne organizácie Úradu pre medzivládnu podporu a koordináciu trvalo udržateľného rozvoja OSN. V súčasnosti má tento štatút takmer 5 000 organizácií z celého sveta pôsobiacich v rôznych oblastiach vrátane vzdelávania, zdravotníctva, odstraňovania chudoby, ľudských práv a inej problematiky obyvateľstva.

Generálnemu tajomníkovi Servare et Manere k tomuto mimoriadnemu úspechu zablahoželala veľvyslankyňa Klára Novotná, ktorá je zároveň koordinátorkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Slovenská republika bude v ECOSOC pôsobiť od 1. januára 2023 na obdobie troch rokov. Slovenská pošta pri tejto príležitosti vydala 30. júla 2022 dve príležitostné poštové pečiatky „Osobitný štatút Servare et Manere“ s číslom emisií PPP 42/22 a PPP 43/22.

Mimovládne organizácie prispievajú k mnohým činnostiam vrátane šírenia informácií, zvyšovania povedomia, vzdelávania o udržateľnom rozvoji, presadzovania politiky, spoločných operačných projektov, účasti na medzivládnych procesoch a poskytovania služieb a technických odborných znalostí. Získaný štatút umožní Servare et Manere zapojiť sa do širšieho systému OSN a obhajovať myšlienky Stromu pokoja najmä v zahraničí. Mimovládne organizácie akreditované pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN sa môžu zúčastňovať na mnohých podujatiach, okrem iného aj na pravidelných zasadnutiach ECOSOC, jeho funkčných komisií a iných pomocných orgánov.

Hospodárska a sociálna rada bola na základe Charty OSN zriadená ako hlavný orgán pre koordináciu hospodárskej a sociálnej činnosti OSN, pridružených odborných organizácií a inštitúcií, známych ako „systém organizácií OSN“. Hospodárska a sociálna rada má 54 členov, ktorí sú vo funkcii tri roky.

Register mimovládnych organizácií s osobitným poradným štatútom môžete nájsť na tomto mieste.